Kategorie
Aktualności

KILKA SŁÓW O SZKOLE…

Szkoła  Podstawowa „ATENA” rozpoczęła funkcjonowanie 01.09.2014r. Jest ośmioletnią szkołą podstawową, mieści się w trzypiętrowym budynku przy ul. Żytniej nr  26 w Sosnowcu. Baza lokalowa szkoły składa się z :  9 sal lekcyjnych, pracowni komputerowej z 10 stanowiskami komputerowymi, biblioteki, świetlicy, stołówki, sali przystosowanej do ćwiczeń gimnastycznych, sali przystosowanej do zajęć plastyczno-technicznych z uwzględnieniem ceramiki, gabinetu higieny szkolnej, gabinetu logopedy, gabinetu pedagoga rewalidacyjnego, pokoju nauczycielskiego oraz sekretariatu i gabinetu dyrektora. Wyposażenie sal, w których prowadzone są zajęcia edukacyjne posiada niezbędne atesty i certyfikaty, a wszystkie  stanowiska pracy  uczniów zostały dostosowane  do warunków antropometrycznych uczniów (ostatnia kontrola ergonomii stanowiska ucznia przeprowadzona przez Sekcję Higieny Dzieci i Młodzieży w czerwcu 2019r.).  Ponadto do dyspozycji  uczniów jest szatnia szkolna, a dla pracowników obsługi zostało wyodrębnione pomieszczenie socjalne. Przy szkole funkcjonuje  „ATEŃSKI OGRÓD BOTANICZNY z elementami ogrody japońskiego”, który powstał z środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Nadrzędnym celem jego funkcjonowania jest skuteczne i efektywne kształtowanie postaw dzieci zgodnych z etyką ekologiczną przez rozbudzenie potrzeby kontaktu z przyrodą, wyrabianie szacunku dla przyrody i jej piękna, wpajanie silnego związku ze środowiskiem, uczestnictwo w działaniach mających na celu ochronę i zapobieganie dewastacji środowiska, opieka nad ogrodem botanicznym, rozwijanie poczucia odpowiedzialności i potrzeby szybkiej reakcji na problemy ekologiczne, zachęcanie do aktywnej obecności we własnym środowisku, umiejętności nawiązywania i utrzymywania poprawnych kontaktów z innym dziećmi, dorosłymi, osobami niepełnosprawnymi, przedstawicielami innej narodowości, uzmysłowienie uczniom, że troska o przyrodę jest troską o nas samych i nasze spokojne życie. Otoczenie szkoły oraz budynek wraz z korytarzami szkolnymi jest  od roku szkolnego 2018/2019 monitorowany. Jest to kolejny środek,  który zapewnia nie tylko bezpieczeństwo wszystkim  uczniom na szkolnych korytarzach, ale usprawnia pracę nauczycieli z dziećmi – wzmacniając czujność nauczycieli na wszelkie  zmiany w zachowaniu uczniów.

Uczniowie od pierwszej klasy mają możliwość uczęszczania na zajęcia z drugiego języka obcego, którym jest język niemiecki. Dodatkowo, dla klas I-III SP, organizowane są w ramach zajęć wychowania fizycznego zajęcia z gimnastyki korekcyjnej ogólnorozwojowej oraz zajęcia na basenie.

W porozumieniu z rodzicami uczniów została zawarta umowa z firmą dostarczającą wodę mineralną do szkoły. Serwowanie dzieciom wody to kontynuacja profilaktyki prozdrowotnej realizowanej przez szkołę. Innym jej elementem jest profilaktyka próchnicy zębów metodą nadzorowanego szczotkowania preparatami fluorkowymi, która także jest prowadzona  od roku szkolnego 2014/2015 (niezbędna zgoda rodziców). SP „ATENA” uczestniczy w programie Agencji Rynku Rolnego : „Owoce i warzywa w szkole”, który spotkał się z aprobatą rodziców. Obiady dla uczniów szkoły dostarcza zewnętrzna firma cateringowa – na potrzeby stołówki została zaadaptowana jedna z dotychczasowych sal lekcyjnych. Szkoła pozytywnie co dwa lata przechodzi kontrolę Państwowej Inspekcji Sanitarnej (ostatnia miała miejsce w maju 2021r.). W sposób właściwy funkcjonują tzw. dobre praktyki higieniczne. Dla potrzeb szkoły zostały zakupione termometry do badania temperatury podawanych posiłków, a wszystkie osoby mające styczność z posiłkami mają aktualne książeczki sanepidowskie. Ponadto szkoła została objęta fachową opieką firmy specjalizującej się w dezynsekcji –  mimo, że nie odnotowano obecności insektów.

Cechą charakterystyczną SP „ATENA” są małe klasy – docelowo do 16 osób. Zaletą małych klas jest to, że wszyscy się znają, dzięki czemu możliwe jest dostosowanie metod i form pracy do indywidualnych potrzeb uczniów. Niezbyt liczne grono nauczycieli ułatwia współpracę. Łatwiej też proponować zmiany organizacyjne oraz prowadzić działania interdyscyplinarne. Stworzono właściwe warunki zrównoważonego rozwoju poprzez zaoferowanie uczniom dostępu do innowacyjnych zajęć dydaktycznych, wzmocniono kreatywność uczniów,  ich zdolności komunikacyjne oraz umiejętności współpracy w grupie.

W szkole każdy członek społeczności: od dyrektora i nauczycieli poprzez uczniów wraz z rodzicami, aż po pracowników obsługi – jest osobą, człowiekiem wolnym, który świadomie wstąpił do tej społeczności i zdecydował się na jej współtworzenie. Społeczność szkolną buduje się na najlepszych wartościach zaczerpniętych z polskiej tradycji i kultury, a także z  chrześcijaństwa, ale uczy się też szacunku dla wszystkich tradycji i kultur w imię szeroko pojętej tolerancji. Ważnym elementem było zastosowanie dialogu między dyrektorem,  nauczycielami, uczniami i  rodzicami oraz  wprowadzenie elementów pedagogizacji rodziców.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *